Wszystko poszło zgodnie z planem! II Zlot Braterstwa Polsko – Rosyjskiego mamy za sobą i śmiało możemy powiedzieć, że wszystko poszło zgodnie z planem! Do Bornego Sulinowa przyjechali goście z różnych stron Polski, niestety oprócz moich najbliższych, zaufanych kilku ludzi większość, która od dawna zapowiadała swój przyjazd nie przyjechała. Niestety tak bywa. Jednak nie zakłóciło to programu zlotu.

Dzień pierwszy wolna dyskusja na temat działalności Braterstwa Polsko – Rosyjskiego. Następnie, integracja i zabawa przy ognisku w rytmie muzyki rosyjskiej oraz polskiej. Goście czuli się znakomicie. Było nam trochę przykro, że frekwencja nie taka jak się spodziewaliśmy a ci, co zaklinali się, że przyjadą, po prostu nie dotrzymali słowa. Całe spotkanie miało podkreślić, że nie wszyscy Polacy są nastawieni do Federacji Rosyjskiej negatywnie. Propagowanie przyjaźni Polsko – Rosyjskiej praktycznie jest bardzo istotne w przeciwdziałaniu rusofobii, ponieważ daje możliwość wykazania się inicjatywą bezpośrednią a nie tylko wirtualnie, bo tak wygodniej. Niestety większość wybrała komputery i gorącą kawkę w domku. Ludzie, którzy przyjechali stanowią dla mnie osobiście jako organizatora zlotu, awangardę polskiego środowiska prorosyjskiego i zasługują na najwyższe uznanie. Nie ukrywam, że bardzo zaszkodziły prowokacje w moim kierunku. Ze strony kilku osób jak podkreśliłem to w jednym z wcześniejszych artykułów. ​Niestety ciąg prowokacji trwa nadal pomimo oficjalnych pism i rozmów z osobami funkcyjnymi, nie ma większej zmiany. Jest przyzwolenie na oczernianie mnie i Braterstwa Polsko – Rosyjskiego. Nie bacząc na kłody rzucane nam pod nogi działamy sprawnie, czy to się komuś podoba czy nie… Drugi dzień zlotu zgodnie z planem miał się rozpocząć od wykładu pana Romualda Koperskiego, którego ogłosiłem współorganizatorem, niestety pan Romuald był nieobecny. Jak wynika z informacji, którą otrzymałem po zlocie, ważne sprawy uniemożliwiły przyjazd. Miałem dziesiątki telefonów usprawiedliwiających niemożności wzięcia udziału, królowały uszkodzone auta i wypadki. Dość często komiczne tłumaczenia, że boli noga itd…. No niestety wziąłem to na kark i przystąpiliśmy do realizacji dalszej części zlotu. Udaliśmy się na cmentarze radzieckie. Po paradnym przejeździe z Flagami Braterstwa Polsko – Rosyjskiego z należnym szacunkiem oddaliśmy hołd, zmarłym i poległym bohaterom Armii Radzieckiej oraz Polskiej w honorowej asyście. W tym celu zostały zakupione wiązanki kwiatów, z opisem w dwóch językach polskim i rosyjskim – „PRZYJAŹŃ – ДРУЖБА” Po części oficjalnej odbyła się miła wycieczka po Bornem Sulinowie w mundurach radzieckich wz-43 oraz umundurowaniu nowoczesnym, polskim i rosyjskim. Nie ukrywam, że budziliśmy bardzo duże zainteresowanie, był to niecodzienny widok, ludzie robili sobie z nami zdjęcia. W czasie spaceru, tradycyjnie zakupy w rosyjskim sklepie u Saszy. Wieczorem drugi dzień integracji.

W części oficjalnej, zostały wręczone odznaki Braterstwa Polsko – Rosyjskiego wraz certyfikatami. Dodatkowo wręczyłem koszulki BPR, które zostały zakupione dzięki wsparciu wspaniałego człowieka, Pana Zenona Sokołowa, Prezesa Fundacji Mniejszości Narodowych RUSICZ, za co mu gorąco dziękujemy! Cześć oficjalną zakończyliśmy mianowaniem nowo wstępującego Sekretarza Generalnego Igora Wolanowskiego – następcę Romana Machelskiego, wspaniałego człowieka, pochodzącego z Nowosybirska. Oraz nadaliśmy tytuł Honorowego Członka Braterstwa Polsko – Rosyjskiego dla Pana Zenona Sokołowa, który bezapelacyjnie zasłużył na to wyróżnienie, ze względu na jego wkład w propagowanie idei Braterstwa.

Integracja trwała do późnych godzin nocnych. Wspaniałą atmosferę podsycała dobra muzyka i suto zastawione stoły… Także pomimo wszystkich trudności przedsięwzięcie, jakim był II Zlot Braterstwa Polsko – Rosyjskiego, uważam za udane i zapraszam oczywiście wszystkich przyjaciół Rosji na następny Zlot za rok. Zdradzę, że następne będą organizowane, co roku w innym województwie, jest to projekt, który zostanie wdrożony w życie od 2018 roku.

 

Z Braterskim pozdrowieniem!!!

Braterstwo Polsko Rosyjskie

Piotr Bolo Radtke

 

II Слёт Братства Польско – Российского за нами! Всё пошло по плану! II Слёт Братства Польско – Российского за нами и мы смело можем сейчас сказать, что всё пошло по плану! В Борне-Сулиново приехали гости с разных сторон Польши, к сожалению кроме моих нескольких самых близких и надёжных людей, большинство из тех, кто с самого начала анонсировал свой приезд, не приехалo. К сожалению, так бывает. Однако это не нарушило программу Слёта. В первый день проходила свободная дискуссия насчёт деятельности Братства Польско – Российского. Затем, интеграция и забава у костра в ритме русской и польской музыки. Гости чувствовали себя отлично. Было нам немного обидно, что людей было меньше, чем мы ожидали, а те, кто обещал приехать, не сдержали своего слова. Целью встречи было показать, что не все поляки относятся негативно к Российской Федерации. Пропаганда польско-российской дружбы очень важна в противодействии русофобии, потому что даёт возможность показания себя в практическом действии а не только виртуально, поскольку так проще и удобнее. К сожалению, большинство выбрало компьютеры и горячий кофеёк в своём домике. Люди, которые приехали составляют для меня лично, как для организатора слёта, авангард польского пророссийского социума и заслуживают на высочайшее признание. Я не укрываю, что делу очень повредили последние провокации по отношению ко мне, со стороны нескольких лиц, как я уже об этом вспоминал в одной из предыдущих статей. К сожалению, череда провокаций продолжается, несмотря на мои официальные письма и разговоры с функционерами. На сегодняшний день я не вижу принципиального изменения в положении дел. Далее есть тихое позволение на распространение слухов, порочащих и меня и Братство Польско- Российское. Невзирая на то, что нам постоянно вставляют палки в колёса, мы далее действуем безотказно, нравится ли это кому или нет… Второй день слёта по плану должен был начаться с лекции господина Ромуальда Коперского, которого я анонсировал как соорганизатора Слёта. К сожалению господин Ромуальд не прибыл. Как следует из информации, полученной мною после Слёта, важные дела не позволили ему приехать. Я имел десятки телефонных звонков от разных людей, оправдывающих невозможность участия в мероприятии. Среди поводов царствовали неисправные автомобили и роковые стечения обстоятельств. Нередко объяснения были попросту комические, например, что болит нога и т.д…. Ну что ж, с великим сожалением я принял этот удар на себя и мы приступили к реализации дальнейшей программы Слёта. Мы отправились на советские кладбища, находящиеся на территории нашего города. Водители встречных автомобилей, увидя наши машины с флагами Братства и с людьми, одетыми в форму Красной Армии, лайковали наши действия, поднимая вверх большой палец. После проезда по городу с Флагами Братства Польско-Российского, мы, прибыв на место, отдали, стоя в почётном карауле, честь умершимм и погибшим героям Красной Армии и Войска Польского, похороненным на этих кладбищах . С этой целью были заказаны венки из цветов, с надписями на двух языках – польском и русском – „PRZYJAŻŃ – ДРУЖБА” После официальной части, милая экскурсия по Борнем-Сулинове в советской форме образца 43-го года а также в современном польском и русском обмундировании. Я не укрываю, что мы будили очень большой интерес, для местных жителей это был необычный вид, люди делали себе с нами фотографии на память. Во время прогулки, традиционно мы произвели покупки в русском магазине „Саша”. Вечер второго дня интеграции. В официальной части , были розданы членские значки Братства Польско-Российского вместе с сертификатами. Кроме этого каждый получил футболку с символикой БПР, которые были приобретены благодаря содействию прекрасного человека, Господина Зенона Соколова, Президента Фонда Национальных Меньшинств РУСИЧ, за чего мы ему глубоко благодарны! Официальную часть мы кончили назначением на пост Генерального Секретаря нового человека – Игоря Воляновского – преемника Романа Махельскего, выдающегося человека, родом из Новосибирска. Также мы приняли в Почётные Члены Братства Польско-Российского господина Зенона Соколова, который безапелляционно заслужил эту награду, ввиду того вклада, который он внёс в распространение идеи Братства. Интеграция продолжалась до поздней ночи. Прекрасную, тёплую атмосферу дополняла добрая музыка и обильно заставленный стол… Так что, несмотря на все трудности, наш II Слёт Братства Польско – Российского, как я считаю, прошёл удачно, и приглашаю, естественно, всех друзей России на следующий Слёт, через год. Я хочу вам сообщить, что следующие слёты будут организованы каждый раз в другом воеводстве. Этот проект мы собираемся воплотить в жизнь уже в 2018 году.

С Братским приветом !!!

Братство Польско-Российское

Пётр Боло Радтке

 

Hits: 33

Podziel się ze znajomymi kontentem tej strony!
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  30
  Shares